ประวัติ

นายเอกฉัตร สุนทรหัทยา แช่มช้อย


ชื่อ นายเอกฉัตร สุนทรหัทยา แช่มช้อย

เกิดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม 2527 อายุ 24 ปี

ชื่อบิดา นายเฉลิม แช่มช้อย อายุ 67 ปี

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

อดีตข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

อาชีพปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวและ

เป็นนักเขียน อิสระ ให้กับสำนักพิมพ์มติชนและดอกหญ้า


ชื่อมารดานางกัญกิติกา เอกกีรติกุล (นางอัจฉรา สุนทรหัทยา) อายุ 64 ปี

สำเร็จการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนสตรีวิทยา

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท โครงการ การจัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตอาจารย์ 2 ระดับ 7 อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

อาชีพปัจจุบัน ทำธุรกิจรีสอร์ท สวนไทรโยคและแพผาผึ้ง จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อพี่สาว นางสาวอัจฉราเฉลิม สุนทรหัทยา

ประถมศึกษา โรงเรียนอัมรินทราราม

มัธยมต้น-มัธยมปลาย โรงเรียน สตรีวิทยา

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การตลาดมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกริฟฟิท ออสเตรเลีย

2547-2550 ทำงานที่สวนไทรโยคและแพผาผึ้งรีสอร์ท

ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป

2547-ปัจจุบัน ทำงานที่บริษัท ทริพเพิล เอ ทราเวล แอนด์

เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

2551-ปัจจุบัน ทำงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพโรงแรม

ในเครือ รงแรม BEST WESTERN ซึ่งมีสาขาทั่วโลกการศึกษา

ปี

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

ผลการศึกษา

2531 - 2532

ชั้นอนุบาล 1-2

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์

ดีมากทุกกลุ่มประสบการณ์ (4.00) ทุกภาคเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2533 - 2533

ชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนศุภวรรณ

2534 - 2539

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนราชวินิตประถม

2540 - 2542

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 3

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ยรวม 3.53 ระดับห้อง KING ตลอดปีการศึกษา

2543 - 2545

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 - 6


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทย์ - สถาปัตยกรรม

เกรดเฉลี่ยรวม 2.75

2546 - 2549

ระดับอุดมศึกษา

คณะ MANAGEMENT TECHNOLOGY สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกรดเฉลี่ยรวม 3.55

เกียรตินิยมอันดับ 1


ผลการศึกษาที่โดดเด่น


 1. ปีการศึกษา 2535 ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน

เงิน 999 บาท ในถุงแพรทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิต กลุ่มทวาราวดี

 1. ปีการศึกษา 2546 สอบเข้าศึกษาต่อคณะ INFORMATION TECHNOLOGY (IT)สถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นอับดับที่ 1 คะแนนรวม 345.5

มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

3. ปีการศึกษา 2548 ได้เหรียญเงินและเกียรติบัตรเรียนดี เนื่องจากได้เกรดเฉลี่ยรวม 3.75

สูงเป็นลำดับที่ 2 ของภาควิชา INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ปีการศึกษา 2549 ได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เป็นลำดับที่ 4 จากจำนวน 7 คน

ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ยรวม 4 ปี 3.55 ของคณะ INFORMATION

TECHNOLOGY (IT)สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาเพิ่มเติม


 1. วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดโรงแรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 2550

โดยวิทยาลัยดุสิตธานี

 1. วุฒิบัตรอมรมหลักสูตร การบริหารสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจโรงแรม วันที่ 24 มีนาคม 2551

โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมสมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรม

 1. วุฒิบัตร อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่น 8 วันที่ 1-18 ตุลาคม 2551 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2. วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรทายาทธุรกิจ รุ่นที่ 75 ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

วันที่ 2-20 มีนาคม 2552 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


ประวัติการทำงาน


2547-2550 ก่อตั้งบริษัท อยุธยาคอมเมอร์เชียล จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้าส่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

2549-2552 ทำงานที่สวนไทรโยครีสอร์ทและแพผาผึ้งรีสอร์ท

ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

2547-ปัจจุบัน ทำงานที่บริษัท ทริพเพิล เอ ทราเวล แอนด์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน ทำงานที่สวนไทรโยครีสอร์ทและแพผาผึ้งรีสอร์ท

ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน ผู้ปฎิบัติงานสมาชิกวุฒิสภา(สรรหา)โดยการแต่งตั้งจาก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ

ตำแหน่งทางสังคมและองค์กรต่าง ๆ


 1. สมาชิกหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

 2. สมาชิกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 3. สมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 4. สมาชิกสมาคมชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี

 5. สมาชิกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี

 6. สมาชิกหอการค้าจังหวัดตราด

 7. สมาชิกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 8. สมาชิกสมาคมหอการค้าชุมพร

 9. สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว

 10. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 11. สมาชิกสมาคมภัตตาคารไทย


รางวัล เกียรติบัตร


 1. พ.ศ. 2537 เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ ตัวแทนของสโมสรกองทัพบก ในการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนรุ่นเล็กชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้วุฒิบัตรรางวัลที่ 4 จัดโดยพลทหารราบที่ 11

 2. พ.ศ. 2538 - 2539 เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ ตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนราชวินิต ได้รับเหรียญเงิน 2 เหรียญ

 3. พ.ศ. 2535 - 2539 เป็นหัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเลือกตั้งจากนักเรียนในห้อง

 4. พ.ศ. 2538 - 2539 เป็นอนุกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โดยการแต่งตั้งของ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มีหน้าที่

  1. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวันสำคัญต่างๆ ในรอบปี

  2. จัดการแข่งขันและประกวดต่างๆ เช่น กีฬาในร่ม การโต้วาที การประกวดร้องเพลง เป็นต้น

  3. จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน

  4. ร่วมกิจกรรมตามนโยบายต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 1. พ.ศ. 2539 เป็นคณะผู้จัดทำสารเฟื่องฟ้า ฝ่ายสาระ ซึ่งเป็นนิตยสารประจำโรงเรียนราชวินิต

 2. พ.ศ. 2534 - 2539 ได้รับวุฒิบัตรผลการเรียนดีมากทุกกลุ่มประสบการณ์ 12 ใบ

 3. พ.ศ. 2541 เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ กีฬาสีโรงเรียนสวนกุหลาบ ได้รับเหรียญเงิน 1 เหรียญ

 4. พ.ศ. 2542 ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2541 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เนื่องจากการจัดสวนหย่อมและสวนถาดให้กับงานนิทรรศการของโรงเรียนสวนกุหลาบ ณ โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าว

 5. พ.ศ. 2543 ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นด้านอาชีพ ปีการศึกษา 2542

จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เนื่องจากการประกอบอาชีพรับจัดสวนหย่อมและสวนถาดให้กับอาจารย์และบุคคลทั่วไป อาทิเช่น ห้องมัลติมีเดียโรงเรียนสวนกุหลาบ, อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, อาจารย์สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

 1. พ.ศ. 2543 เป็นตัวแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน Apec Youth Science Festival (งานสัมมนาวิทยาศาสตร์นานาชาติ) ณ ประเทศสิงค์โปร์ วันที่ 1-12 สิงหาคม 2543)9 ธันวาคม พ.ศ. 2546


Copyright © 2004 by River Kwai Cabin
and Lake Valley Resort

Maintain by Artocode.com