จุดประสงค์ ความสนุกสนาน ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ กล้าคิด และการตัดสินใจกล้าแสดงออกและนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การทำงานเป็นทีมไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และองค์กรให้ยิ่งใหญ่ในอนาคตช่วงที่หนึ่ง กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม เกมเปิดตัวสมาชิก สร้างความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและสร้างความคุ้นเคย ก่อนเข้าสู่ช่วงการทำงานแบบกิจกรรมกลุ่ม

ช่วงที่สอง กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ฝึกการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของทุกคนในทีมและการฝึกสมาธิในการทำงาน รวมทั้งการออกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาช่องทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา

ช่วงที่สาม กิจกรรม Walk Rally 4-8 ฐาน ฐานละ 4-10 ชุด ชุดละ 8-15 ท่าน ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมหรือองค์กร จะต้องมีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง มีความเสียสละของคนส่วนรวม ไม่สามารถทำเพียงคนหนึ่งคนใดได้ และจะต้องลืมความผิดพลาดของเพื่อนร่วมงานที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่พบและนำไปสู่ความสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เช่น เวลา อุปกรณ์ แรงงาน โดยช่วงที่สาม ถือเป็นกิจกรรมช่วงที่สำคัญที่สุดของการทำ Walk Rally

ช่วงที่สี่ ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเพื่อสรุปและประเมินผลการทำงานของแต่ละทีมโดยวัดจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ภาวะผู้นำ การแก้ไขปัญหา ความร่วมมือ โดยละทิ้งอคติส่วนตัว และนำมาอธิบายให้ทุกทีมเข้าใจถึงวิธีการที่จะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานประสบความสำเร็จสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและความสามัคคีมากที่สุด

ช่วงที่ห้า ให้สมาชิกออกมาสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาว่ามีความเข้าใจในการทำงานมากน้อยเพียงใดและจะนำไปปฏิบัติได้จริงเช่นนั้นหรือไม่ โดยติดขัดและมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดและจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร

วิทยากรสรุปและแจกของรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ

Ice Breaking

Flat Ball

Cheerleader

Float ball

Hole Ball

Team Building

The Spider Web

Land Skie

Conclusion

ค่าบริการ Walk Rally & Team Building ท่านละ 200 บาท

[ กลับ ]

 
All Content © copyright 2004-2006 River Kwai Cabin and Lake Vallery Resort . All right Reserved.
Design & Maintain by Artocode.com

สวนไทรโยค แพผาผึ้ง